Antagna vid konstituerande möte den 8/4-1984. Reviderade under hösten 2018, och antagna vid husmöte 26/9-2018 och årsmöte 18/2-2019.

1.  Firma

Föreningens firma är Kollektivhusföreningen Fristad.

2.  Ändamål

Föreningens ändamål är att på boende- och arbetsgemenskapens grund främja gemensamma aktiviteter för de boende i kollektivhuset Fristad.

Föreningen skall tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller kollektivt boende gentemot fastighetens ägare och andra offentliga och privata institutioner.

Föreningen är ideell, partipolitiskt och religiöst obunden.

3.  Verksamhet

Verksamhetsår är kalenderår.

Arbetet i föreningen fördelas på arbetsgrupper eller enskilda medlemmar. Verksamheten skall löpande redovisas för husmötet.

Inom ramarna för gällande förhandlingsordning och generella avtal om boinflytande, som träffats mellan fastighetens ägare och Hyresgästföreningen Region Stockholm, regleras delar av föreningens verksamhet av de särskilda avtal angående boinflytande, som dessa parter undertecknat. Föreningen ges därmed rätt att förhandla och besluta om vissa kostnader och verksamheter för fastighetens förvaltning.

4.  Medlemskap

Alla som undertecknat hyreskontrakt i kollektivhuset är automatiskt medlemmar i föreningen. Övriga i huset mantalsskrivna personer över 18 år har rätt att bli medlemmar. Därutöver kan husmötet besluta om medlemskap. Medlemskap upphör vid avflyttning.

5.  Ekonomi

Föreningens verksamhet, utöver vad som regleras i det särskilda avtalet om boinflytande, finansieras genom en avsättning ur de boinflytande- och fritidsmedel, som tillfaller Hyresgästföreningen Region Stockholm i de avtal som träffats med fastighetens ägare.

Om årsmötet så beslutar, betalar varje hushåll därutöver en årsavgift som högst får uppgå till 50 % av den genomsnittliga hyresnivån per 1 kvm bostads- lägenhetsyta i kollektivhuset.

6.  Husmöte

Föreningens högsta beslutande organ är husmötet.

Husmöte skall hållas minst två gånger per halvår. Husmöte skall även hållas då 10 % av medlemmarna så kräver.

Föreningens styrelse, eller den arbetsgrupp som husmötet bestämt, skall kalla till husmöte genom anslag med preliminär dagordning senast tio dagar före mötet. Definitiv dagordning anslås senast en vecka före mötet.

Endast medlemmar har rösträtt på husmötet. Röstning kan ej ske genom ombud. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skall i första hand frågan hänskjutas till nytt husmöte och i andra hand avgöras genom lottning.

Husmötet är beslutsmässigt vid minst 15 närvarande medlemmar, styrelsens ledamöter/ersättare ej inräknade. Beslut får bara fattas i frågor som tagits upp på dagordningen.

7.  Årsmöte

En gång varje år, före februari månads utgång, skall ett Husmöte, kallat Årsmöte, hållas i kollektivhusets lokaler.

Föreningens styrelse informerar om tid och plats för mötet på husets anslagstavlor senast fyra veckor före mötet. Skriftlig kallelse delas ut till varje hushåll i kollektivhuset senast 10 dagar före mötet. Kallelsen skall innehålla tid och plats för mötet, förslag till dagordning, styrelsens och övriga arbetsgruppers årsberättelser samt revisionsberättelse.

Vid årsmötet skall följande ärenden avhandlas:

1)  Val av mötets ordförande

2)  Val av sekreterare och två justeringsmän

3)  Fråga om godkännande av kallelse och dagordning

4)  Styrelsens och övriga arbetsgruppers årsberättelser

5)  Revisorernas berättelse

6)  Fråga om styrelsens och övriga arbetsgruppers ansvarsfrihet

7)  Fråga om årsavgifter

8)  Val av styrelseordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och ersättare.

9)  Val av revisorer och revisorsersättare

10)  Val av valberedning

11)  Övrigaärenden

8.  Styrelse

Styrelsen skall samordna verksamheten och sköta de löpande ärenden och ansvara för den verksamhet som husmötet inte delegerat till annan arbetsgrupp.

Styrelsen skall till husmötet hänskjuta fråga av väsentlig betydelse för föreningsmedlem.

Styrelsen består av minst fem ledamöter. Av dessa skall ordförande samt fyra ledamöter utses av årsmötet. Styrelsemedlemmar väljs på två år, på så vis, att halva styrelsen väljs växelvis vid varje årsmöte. Husmötet kan utse ytterligare ledamöter, samt göra fyllnadsval.”

9.  Arbetsgrupper

Arbetsgrupper tillkommer på initiativ av en eller flera medlemmar eller ett husmöte. För att en arbetsgrupp skall kunna äska medel måste den godkännas av ett husmöte. Godkännande och äskande kan ske vi samma möte.

10.  Valberedning

Valberedningen bör bestå av sju medlemmar, dock minst tre, vilka till årsmötet lämnar förslag till val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter, kassör med ersättare, samt revisorer och revisorserättare.

11. Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av kassör och annan ordinarie styrelseledamot, två i förening.

12. Revisorer

Arbetsgruppens förvaltning skall granskas av föreningens revisorer, av vilka minst en skall vara medlem. Styrelsen och övriga arbetsgrupper skall varje år, senast fyra veckor före årsmötet, till revisorerna för granskning överlämna årsberättelse innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar samt övriga för verksamhetens bedömande nödvändiga upplysningar.

13. Stadgeändring

Beslut om stadgeändring eller föreningens upplösning, skall fattas med minst 2/3 majoritet vid två husmöten. Ett av dessa möten skall vara årsmöte och mellan mötena skall minst tre månader förflyta.

Ändringar av stadgarnas paragraf 3 stycke 3 och paragraf 5 stycke 1, måste godkännas av Hyresgästföreningen Region Stockholm och fastighetens ägare.

14. Föreningens upplösning

Om föreningen upplöses skall dess kvarvarande tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna.